Rumuński polityk o Polsce: „Trzymacie flagę wolności wzniesioną bardzo wysoko”

O relacjach Polski i Rumunii, roli Polski w Europie oraz o tym, dlaczego warto odwiedzić Rumunię, mówi rumuński polityk, przedstawiciel partii Sojusz dla Unii Rumunów (Alianța pentru Unirea Românilor, AUR), Dragoș Burghelia, w rozmowie z Piotrem Motyką.

Piotr Motyka: Jak obecnie układają się relacje między Polską a Rumunią?

Dragoș Burghelia: Oficjalnie rząd rumuński, niestety, nie szuka jakichś szczególnych relacji. Oczywiście istnieje współpraca dyplomatyczna, gospodarcza, co jest normalne, ale w mojej opinii oraz zdaniem naszej partii, powinniśmy naprawdę wzmocnić te stosunki i zrobić kolejny krok naprzód. Zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną politykę europejską i to, jak widzimy, jak ta polityka zaczyna się zmieniać, a lewacki program jest coraz bardziej forsowany. Wierzymy, że silniejsze stosunki rumuńsko-polskie przyniosłyby stabilizację, jedność, bezpieczeństwo i ochronę w tej części Europy.

Piotr Motyka: Jaka jest Pana zdaniem rola Polski w tej części Europy?

Dragoș Burghelia: Polska ma wielką przewagę w tym, że ma już konserwatywny rząd i prezydenta. Jesteście parę lat przed nami w tym konserwatywnym uprawianiu polityki i to też jest wielki wyczyn, że polskiej polityce udaje się oddziaływać w oryginalny sposób. Polska zaczyna stawać się ważnym aktorem w tej części Europy, a historycznie widzieliśmy, że Rumunia i Polska znajdowały się, że tak powiem, na obrzeżach Europy. Będąc na wschodniej flance, bardzo ucierpieliśmy z powodu najazdów sowieckich lub poprzednich agresji i to normalne, że musimy się zjednoczyć i przygotować na takie zaostrzenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę wojnę na Ukrainie.

Obecnie w Europie mamy do czynienia z różnego rodzaju wojnami, nie tylko tą militarną na Ukrainie, ale i ideologiczną. W tym sensie zauważamy, że Polska stoi na czele walki o wolność. Bronicie Europy chrześcijańskiej, Europy konserwatywnej i trzymacie flagę wolności wzniesioną bardzo wysoko. To jest dla nas przykład sposobu myślenia i organizowania się w sposób patriotyczny, ale i gotowy do współpracy. To był dla mnie wielki zaszczyt być w Krasiczynie na Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu. To piękny zamek i piękny region. Organizatorzy podjęli wielką inicjatywę, aby zgromadzić młodych ludzi z całej Europy i stworzyć nowe pokolenie liderów Międzymorza, które będzie walczyć i zacznie budować nową Europę zjednoczoną w oparciu o te idee.

Piotr Motyka: Dlaczego warto pojechać do Rumunii?

Dragoș Burghelia: Z jednej strony możecie odwiedzić pewne ważne miejsca związane z Polską. Zwłaszcza te związane z II wojną światową. Są ołtarze, są miejsca, w których upamiętniamy naszą współpracę. Ale także ze względu na rumuńską turystykę, kuchnię i serdeczne serce. Bardzo się cieszymy, widząc polskich turystów i gości. Uważamy, że normalna relacja i rozwój polityczny ma miejsce również między jednostkami. Dopóki się znamy, możemy się spotykać, pozdrawiać oraz wspólnie bawić, to w taki sposób, możemy w przyszłości budować jeszcze silniejsze relacje.

Piotr Motyka: Dziękuję bardzo za wywiad, Bóg zapłać!

WERSJA ANGIELSKA:

Young Romanian politician about Poland: „You keeping the flag of freedom risen very high”

The relations between Poland and Romania, the role of Poland in Europe and the reasons why it is worth to visit Romania are discussed by Romanian politician, representative of the Alliance for the Union of Romanians (Alianța pentru Unirea Românilor, AUR) Dragoș Burghelia in an interview with Piotr Motyka.

Piotr Motyka: What is the current relations between Poland and Romania?

Dragoș Burghelia: As an official standpoint, unfortunately Romanian government doesn’t seek some special type of relationship. Of course there is a diplomatical, economic cooperation, which are normal, but in my opinion and our party, is that we should really enhance this relation and moving to a next step forward. Especially considering current European policies and how we can see that politics start to change and leftist agenda is being pushed more and more. We believe that stronger Romanian – Polish relation would bring stability, unity, safety and security in this part of Europe.

Piotr Motyka: What is the role of Poland in this part of Europe in your opinion?

Dragoș Burghelia: Poland has a great advantage, in the fact, that you already have a conservative government and president. You have a few years ahead of us in this policy making in a conservative manner and also it is a great feat, that Polish politics manage to get involve in original manner. Poland starts to become an important actor in this part of Europe and historically we have seen, that Romania and Poland, have been at the edge, so to speak, of Europe. Being on the Eastern flank, we suffered greatly from the Soviet invasions or from previous agressions and this is normally, that we have to unite and prepare for such aggravations, especially considering the war in Ukraine.

Nowadays in Europe we are seeing different kind of war, not only the one in Ukraine, so military war, but also an ideological one. In this sense we have notice, that Poland is at the forefront of the fight for freedom. You are defending Christian Europe, a conservative Europe and you keeping the flag of freedom risen very high. It is an example for us and it is way of thinking and organising ourselves in a patriotic, but also cooperative manner. It was great honour to me to be in Krasiczyn at Three Seas Schuman’s Young Generation Forum. It is a beautiful castle, a beautiful region. Organizers are taking great initative in getting young people from all across Europe to meet and to form a new generation of Intermarium leaders, that will fight and will start building a new Europe united across this ideas.

Piotr Motyka: Why worth to visit Romania?

Dragoș Burghelia: On one hand, you may actually even get to visit some important Polish place. Especially those related to World War II. There are altars, places, where we commemorate our collaboration. But also because of Romanian tourism, couisine and warm heart. We are very glad to see Polish tourists and visitors around. We think that a normal relationship and political development also takes place between individuals. So as long as we know each other, we get to meet each other, greet and have fun together, this is how in the future, we can build even stronger relations.

Piotr Motyka: Thank you very much for this interview, God Bless you!


Dragoș Burghelia: 
Thank you. God Bless you, God Bless Romania and Poland!

Wywiad pochodzi z portalu Życie.info – Wywiad Piotra Motyki z Dragoș Burghelia „Trzymacie flagę wolności wzniesioną bardzo wysoko”
http://zycie.info/2023/03/mlody-rumunski-polityk-o-polsce-trzymacie-flage-wolnosci-wzniesiona-bardzo-wysoko/