Specjalne ośrodki, stałe dyżury i silna profilaktyka. Poznaliśmy założenia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej

30 października na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej opublikowane zostały główne założenia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Zobaczmy, jakie działania zamierza wdrożyć resort, by chronić ofiary przemocy.

Po pierwsze, pochwalić należy zmianę nazwy Programu, wcześniej określanego w urzędowych dokumentach jako Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Sformułowanie to zafałszowywało opis zjawiska, albowiem do większości przypadków przemocy domowej nie dochodzi w rodzinach, lecz konkubinatach i związkach partnerskich (więcej w linku na końcu tekstu).

Wśród najważniejszych założeń nowego Programu resort wymienia:

  • podniesienie świadomości społecznej związanej z przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz zwiększenie wiedzy na temat mechanizmów i skutków takiej przemocy;
  • rozwój, wzmocnienie i upowszechnienie działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej;
  • podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych bądź doznających przemocy domowej;
  • zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej dla osób, które doświadczają przemocy domowej, w tym zapewnienie miejsc w całodobowych placówkach udzielających pomocy;
  • zintensyfikowanie i podniesienie jakości działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową;
  • podniesienie kwalifikacji i wzrost kompetencji osób, które zajmują się świadczeniem usług dla osób zagrożonych i doznających przemocy domowej oraz osób stosujących taką przemoc.

Jak informuje ministerstwo, “program będzie realizowany w perspektywie 7-letniej, tj. w latach 2024–2030. Rozwiązanie to pozwoli na efektywne planowanie wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej. Chodzi np. o funkcjonowanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób, które doznają przemocy domowej, a także kontynuowanie dotychczasowych działań ocenianych w badaniu ewaluacyjnym jako skuteczne”.

CZYTAJ TAKŻE: „Przemoc w rodzinie” czy „przemoc domowa”? Dlaczego polskie prawo utrwala niesłuszne stereotypy?

OGLĄDAJ TAKŻE:

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji