ONZ chce uznać aborcję za prawo człowieka. Eksperci: to próba obejścia traktatów

Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet ogłosił, że “prawo do aborcji” jest uznawane za fundamentalne prawo człowieka, wynikające z norm prawa międzynarodowego. Prawnicy uważają jednak co innego.

To jednak nie wszystko. Zgodnie ze swoim oświadczeniem, Komitet ONZ zaleca wszystkim państwom-stronom dekryminalizację i legalizację aborcji, a także wprowadzenie edukacji wrażliwej na kwestie płci w obszarze zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw związanych z tym obszarem.

Prawnicy jednoznacznie stwierdzają, że oświadczenie organu ONZ jest niezgodne z normami prawa międzynarodowego, które nie uwzględniają tzw. prawa do aborcji na życzenie w żadnym z traktatów ani innych umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka.

– Oświadczenie wydane przez Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet należy uznać za kolejną próbę pozatraktatowego umieszczenia aborcji w zakresie praw człowieka. W dodatku, jego autorzy uznają zakaz aborcji za formę nieludzkiego traktowania. Warto zauważyć, że życie ludzkie podlega ochronie nie tylko na gruncie przepisów prawa międzynarodowego, ale w polskim porządku prawnym, ochrona ta jest zagwarantowana także poprzez Konstytucję RP i ugruntowane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym, ochronie podlega ono także w swojej prenatalnej fazie – wskazuje Patryk Ignaszczak z Centrum Prawa Międzynarodowego.

Jak informuje Ordo Iuris, Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW) to wyspecjalizowany organ, działający w ramach struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podstawowym zadaniem tego organu jest monitorowanie wdrażania i przestrzegania przez państwa-strony postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne w 1979 roku.

Zobacz również:

źródło: ordoiuris.pl