Powstała “Encyklopedia prolife”! Jeden z jej współtwórców to autor Afirmacji

Z okazji wczorajszego Dnia Dziecka w siedzibie Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zaprezentowana została “Encyklopedia prolife”. Stanowi ona pierwsze w Polsce tak kompleksowe omówienie zagadnień związanych z ochroną życia poczętego. Jednym ze współtwórców “Encyklopedii…”, odpowiedzialnym za część dotyczącą społecznych aspektów idei pro-life, jest autor naszego portalu, Tomasz Rowiński.

Nie sposób w niniejszym tekście omówić szczegółowo zawartość tak bogatego, liczącego przeszło 600 stron opracowania, nakreślmy jedynie krótko główne poruszone w nim aspekty. Wspomniana już część społeczna nowatorskiego dzieła skupia się w dwóch swoich rozdziałach na historii antropologicznego podejścia do aborcji od antyku po współczesność oraz na analizie języka, jakiego używamy mówiąc o ochronie życia poczętego.

W części drugiej, dotyczącej zagadnień medycznych (red. Bogdan Chazan) zapoznać możemy się ze skutkami zdrowotnymi procederu aborcyjnego, dot. zarówno zdrowia psychicznego, jak i śmiertelności matek w trakcie samej procedury. Część tę uzupełniają rozdziały o wpływie środków antykoncepcyjnych na rozwój poczętego dziecka oraz działaniu i skutkach stosowania aborcji farmakologicznej.

Część trzecia wreszcie, zdecydowanie najobszerniejsza (red. Agata i Damian Tarnaccy), skupia się na aspektach prawnych związanych z aborcją. Znajdziemy tu omówienie zarówno przeszłych, jak i obecnie obowiązujących regulacji w tym zakresie, a także niewdrożonych projektów zmian. Szczególnie wiele miejsca zajmuje tu rzecz jasna przedstawienie okoliczności prawnych związanych z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. Całość uzupełniają m.in. informacje na temat prawodawstwa międzynarodowego.

Tak szerokie powstałe kompendium stanowić ma w zamierzeniu wyczerpującą bazę argumentacyjną dla osób zajmujących się ochroną życia poczętego.

CZYTAJ TAKŻE: „Dzieci przyszłością Polski”. Już za miesiąc Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny

Aborcja główną przyczyną zgonów na świecie

Prezentacji wspomnianej wyżej monografii towarzyszyła debata z udziałem poseł Anny Siarkowskiej, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Piotra Uścińskiego, współautora kompendium prawnika dr. Marcina Olszówki oraz publicysty tygodnika “Niedziela”, Artura Stelmasiaka.

Otwierający ją członek zarządu Instytutu Ordo Iuris Łukasz Bernaciński przypomniał, że jedynie w 2022 r. na świecie dokonano ok. 44 mln. aborcji. Czyni to przerywanie ciąży główną przyczyną zgonów w populacji ludzkiej.

Bernaciński wskazał jednocześnie, że od momentu przełomowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. tzw. przesłanki eugenicznej w Polsce ok. tysiąc dzieci rocznie ocala swoje życie. Przedstawiciel Ordo Iuris nie omieszkał jednak zauważyć, że mimo tej poprawy, polskie prawo w dalszym ciągu różnicuje stopień ochrony życia osób narodzonych i nienarodzonych.

Otwierający debatę mówca wskazał także, że środowiska lewicowe i proaborcyjne próbują otwierać inne “furtki”, które na powrót rozszerzałyby możliwość prenatalnego dzieciobójstwa. Jako najpopularniejszą taką furtkę Bernaciński wymienił “złe samopoczucie psychiczne matki”, które w Wielkiej Brytanii stanowi pretekst dla 98% aborcji.

Przy tej okazji prawnik wskazał także na przemilczane często, a powszechne u kobiet skutki psychiczne dokonania aborcji – wyrzuty sumienia, stany lękowe i depresyjne, próby samobójcze, nadużywanie alkoholu i innych środków odurzających.

CZYTAJ TAKŻE: “Najgorsza rzecz, jaką zrobiłem”. Syndrom poaborcyjny dotyka również mężczyzn

Nie tylko “Encyklopedia…”. Ranking państw pro-life

Premierze “Encyklopedii prolife” towarzyszyła także prezentacja przygotowanego przez dr. Marcina Olszówkę rankingu państw pod względem stopnia ochrony życia nienarodzonych. Pozycja Polski (83.) wskazuje, iż w naszym kraju pozostaje w tej materii wiele do zrobienia. Niemniej jednak wspomniane już orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego przyniosło nam awans o 44 lokaty. Na chwalebnym podium znalazły się Antigua i Barbuda, Dominika oraz Wyspy Salomona.

Wśród płaszczyzn, które wymagają poprawy, aby Polska mogła znaleźć się wyżej we wspomnianym rankingu, poseł Siarkowska wymieniła w dalszym toku debaty m.in. walkę z przestępczością aborcyjną, wciąż powszechną w naszym kraju. Uczyniła przy tym ważne zastrzeżenie, aby przestępczości tej nie nazywać podziemiem, który to termin odnosić należy do polskiego podziemia niepodległościowego.

Proaborcyjność Francji niepraworządna?

Po dr. Olszówce głos zabrał min. Piotr Uściński, jeden z autorów wniosku do TK o zbadanie zgodności tzw. przesłanki eugenicznej z polską konstytucją. Opowiedział on krótko o zabiegach, jakie czynił dla zdobycia poparcia dla wniosku wśród parlamentarzystów.

Uściński podkreślił też, że nasza ustawa zasadnicza stanowi najlepszą gwarancję ochrony życia poczętego, wyrażając przy tym ubolewanie, że jej pełna realizacja w tym zakresie nastąpiła dopiero po 20 latach, gdy życie straciło wiele dzieci. Zaznaczył również, że tym samym jakakolwiek pozakonstytucyjna próba zmiany przepisów dot. aborcji przez lewicę będzie z założenia nielegalna.

Przedstawiciel rządu przypomniał także, że praktyk eugenicznych zakazuje również obowiązująca w Unii Europejskiej Karta Praw Podstawowych. Stąd też ostatnie francuskie zabiegi na rzecz zwiększenia dostępności mordu prenatalnego uznać należy za niepraworządne w świetle prawa UE.

CZYTAJ TAKŻE: Dobre prawo sprawia, że ginie mniej dzieci w prenatalnej fazie życia

Prawo nie może być z gumy

Swoimi doświadczeniami walki o ochronę życia podzieliła się następnie reszta panelistów. Anna Siarkowska wspominała protesty, które jako członek Młodzieży Wszechpolskiej współorganizowała przeciw cumującemu w 2003 r. we Władysławowie statkowi aborcyjnemu “Langenort”.

Artur Stelmasiak podkreślił zaś konieczność troski o właściwy języki przy pisaniu tekstów dot. tej materii. Wskazał tu na hipokryzję zwolenników aborcji, którzy zabijane 5-miesięczne maleństwa nazywają “płodami”, ale już ocalone w tym wieku wcześniaki nazywają dziećmi.

Publicysta “Niedzieli” przypomniał też historię zabitego w Szpitalu Bielańskim dziecka z zespołem Downa, którego śmierć stała się pretekstem do rozszerzenia interpretacji “przesłanki eugenicznej” i spowodowała skok liczby oficjalnie dokonywanych aborcji w naszym kraju. Stelmasiak zauważył, że rozciąganie interpretacji istniejących ram prawnych stanowi jedną z głównych metod, jakimi posługują się środowiska proaborcyjne.

Nowe wyzwania dla ruchu pro-life

Szeregiem istotnych refleksji podzieliła się w tym miejscu poseł Siarkowska. Jej zdaniem mówiąc o ochronie życia winniśmy uciekać się przede wszystkim do argumentacji logicznej i naukowej oraz do konkretnych przypadków dzieci, które udaje się uratować. Panelistka z bólem przyznała przy tym, że wielu jej kolegów parlamentarzystów wycofało się z publicznej ochrony życia pod naporem opartych na emocjach tzw. “czarnych protestów”.

Siarkowska wskazała przy tym, że nasza cywilizacja, a więc i środowisko pro-life, stanie niebawem przed nowymi dla niego wyzwaniami, związanymi z genetycznym projektowaniem człowieka. Chęć ulepszania ludzi dla “maksymalizacji ich przydatności” wywodzi się bowiem z tego samego myślenia co eugenika. Zgodnie z nim wartość człowieka zależna jest od jego użyteczności społecznej.

CZYTAJ TAKŻE: Wyzwania dla środowisk pro-life dwa lata po wyroku TK. Co się zmieniło?

Walka o życie na polu kultury

Powracając do wątku sposobów prowadzenia narracji w dziedzinie ochrony życia Piotr Uściński wskazał na ogromne znaczenie formowania społeczeństwa poprzez kulturę. Przykładowo, obecność osób z zespołem Downa w takich popularnych serialach jak “Klan” czy “Dzień za dniem” znacząco poprawiła ich postrzeganie w społeczeństwie.

Artur Stelmasiak podkreślił z kolei, jak dezaktualizuje się wiele antynatalistycznych narracji. Przypomniał tu, iż jeszcze w latach 80′ dominującym było w opinii publicznej przekonanie, iż miliardy ludzi będzie wkrótce umierać z głodu z powodu przeludnienia. Dziś z kolei stoimy raczej w obliczu stopniowego wymierania ludzkości.

Znaczną część dyskusji pochłonął także wątek różnorakości metod stosowanych przez poszczególne gałęzie ruchu pro-life, zwłaszcza zaś publicznego ukazywania zamordowanych w wyniku aborcji dzieci. Metody te, obok kwestii finansowych i personalnych, stanowią główne zarzewie sporów pomiędzy różnymi środowiskami zabiegającymi o ochronę życia. Puentując ten wątek i całą debatę Artur Stelmasiak przypomniał, iż co dnia patrzymy na ukrzyżowanego dla odkupienia naszych grzechów Chrystusa.

***

“Encyklopedię prolife” w formacie .PDF pobrać można ze strony www.encyklopediaprolife.pl. Po wcześniejszym zamówieniu istnieje także możliwość uzyskania bezpłatnego egzemplarza drukowanego. Całość wczorajszej konferencji i debaty obejrzeć można zaś poniżej: