Rada Kościołów na Ukrainie apeluje do władz. Sprzeciwiają się statusie rodziny dla homoseksualistów

Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych (WRKiOR) wzywa prezydenta, Radę Ministrów i Radę Najwyższą Ukrainy do niewprowadzania żadnych zmian legislacyjnych mających na celu przyznanie statusu rodziny konkubinatom osób tej samej płci – czytamy oświadczeniu opublikowanym w Kijowie.

Oto pełny tekst oświadczenia:

Niedawna decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w sprawie „Majmulahin i Markiw przeciwko Ukrainie” wywołała nową falę dyskusji na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą inicjatywy ustawodawcze promujące nienaturalne relacje seksualne i nadające status rodziny konkubinatom osób tej samej płci. Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych już w deklaracji z 2007 roku wyraziła swoje stanowisko w sprawie homoseksualizmu i tzw. małżeństw osób tej samej płci.

Należy pamiętać, że decyzje ETPC nie mogą służyć jako podstawa do zmiany konstytucyjnych podstaw państwa. Ani Europejski Trybunał Praw Człowieka, ani Rada Europy jako całość nie mają uprawnień do zmiany ustawodawstwa jakiegokolwiek państwa. Chociaż wspomniana decyzja ETPC jest wiążąca pod względem rekompensaty finansowej, nie zobowiązuje ona Ukrainy do zmiany ustawodawstwa sprzecznego z obowiązującą konstytucją. Obecnie Ukraina walczy o swoją suwerenność i prawo narodu ukraińskiego do niezależnego określania swoich podstawowych wartości i zasad w dziedzinie rodziny i demografii.

Oszałamiająca liczba spraw rozpatrywanych przez ETPC z udziałem Ukraińców (ponad 10 000 wniosków) wskazuje na poważne problemy, z jakimi boryka się nasz kraj. Przytłaczająca większość tych spraw (około 9000 wniosków) dotyczy naruszeń praw człowieka na okupowanych terytoriach Donbasu i Krymu, które są wynikiem rosyjskiej agresji. Co więcej, około 95 proc. pozostałych spraw przeciwko Ukrainie dotyczy nieprzestrzegania decyzji sądowych, co wskazuje na problemy systemowe w systemie sądowniczym naszego kraju. Tym samym brak niezależnego i sprawiedliwego sądownictwa jest największym problemem w zakresie praw człowieka na Ukrainie, co wielokrotnie podkreślała Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych.

Rozumiemy, że instytucje międzynarodowe i partnerzy zagraniczni, wykorzystując wrażliwość i złożoną sytuację w naszym kraju, mogą próbować wywierać presję na Ukrainę, aby wprowadziła zmiany legislacyjne, które odbiegałyby od naszych wartości rodzinnych. Jednak Ukraina działa w ramach kontynentalnego systemu prawnego, w którym podstawowe zasady życia są określane przez konstytucję i ustawy, a nie orzeczenia sądowe. Niezależnie od zwolenników ideologii gender, którzy chcieliby wykorzystać wspomnianą decyzję ETPC i wpływy zewnętrzne do zmiany konstytucji Ukrainy i podważenia wartości rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, tylko naród ukraiński ma suwerenne prawo do decydowania o takich sprawach.

Inicjatywy mające na celu zrównanie konkubinatów osób tej samej płci z rodziną (formalna legalizacja tzw. związków partnerskich osób tej samej płci, de facto zrównanie ich z małżeństwem i przyznanie im praw adopcyjnych) są niezwykle niebezpieczne w okresie obecnego kryzysu demograficznego na Ukrainie, który pogłębia trwająca wojna. Według najnowszych badań, w maju 2023 r. stała populacja Ukrainy wyniosła zaledwie 29 milionów osób. Rosyjska agresja doprowadziła do tego, że 8,6 miliona Ukraińców wyjechało i nie powróciło do swojej ojczyzny, co grozi brakiem zasobów ludzkich do powojennej odbudowy naszego państwa i odrodzenia narodu ukraińskiego.

Państwo ukraińskie nie może ignorować tego problemu demograficznego i nie może zgodzić się na zewnętrzne naciski mające na celu podważenie wartości rodzinnych naszego narodu. Musimy zachować nasz naród i zapewnić najlepsze warunki do wychowania ukraińskich dzieci, w tym sierot, w kochającej rodzinie, w której są obecni zarówno ojciec, jak i matka.

Należy podkreślić, że Ukraina różni się od Rosji i jej ludobójczej ideologii „rosyjskiego świata” tym, że nasz naród wykazał szacunek dla uniwersalnych wartości religijnych i rodzinnych nie tylko słowami, ale także ofiarnymi czynami. W trosce o zrównoważoną przyszłość wzywamy Prezydenta, Radę Ministrów i Radę Najwyższą Ukrainy do zachowania i ochrony rodziny jako podstawowej jednostki społecznej, zakorzenionej w tradycyjnych wartościach chrześcijańskich i zapisanej w konstytucji Ukrainy.

Niech Bóg obdarzy mądrością i zrozumieniem wszystkich odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, które kształtują przyszłość naszego narodu.

Podpisano:

Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych

KAI