Chcesz pomóc bliskiemu w depresji? Być może to szkolenie jest dla Ciebie:

Serdecznie zapraszamy do udziału w Studium Pomocy Psychologicznej Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Program szkolenia skierowany jest do liderów grup religijnych, sióstr zakonnych, księży, pedagogów, pracowników socjalnych, nauczycieli, wolontariuszy, pracowników placówek oświatowo-wychowawczych i kuratoryjnych, pracowników organizacji pozarządowych oraz innych osób, które pragną poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i pomagania.

Celem szkolenia jest rozwijanie praktycznych umiejętności i wiedzy potrzebnych do udzielania podstawowej pomocy psychologicznej osobom doświadczającym różnorodnych trudności. Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne narzędzia potrzebne do pracy w kontakcie indywidualnym oraz do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów i grup pomocowych o różnym charakterze. Daje też przestrzeń do zapoznawania samego siebie, swojego stylu funkcjonowania w relacjach i lepszego rozumienia zachowań innych ludzi.

Studium Pomocy Psychologicznej otwiera zapisy

Warunki uczestnictwa:

Wykształcenie wyższe magisterskie, chęć osobistego rozwoju, doświadczenie pracy z ludźmi w obszarze pomagania (grupy, np. wsparcia, religijne; placówki edukacyjne, medyczne, świetlice socjoterapeutyczne, organizacje pozarządowe, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze).

Organizacja szkolenia:

  • całość zajęć odbywać się będzie on-line, z wyłączeniem treningu self-experience i treningu umiejętności praktycznych;
  • szkolenie obejmuje: 6 zjazdów (105h, ostatni zjazd 3-dniowy), trening self-experience (35h), trening umiejętności praktycznych (45h),
  • proces rekrutacji jest dwuetapowy i zakłada przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Kwalifikacja następuje po zapoznaniu się z dokumentacją przesłaną przez kandydata, doświadczeniem kandydata w sytuacjach pomagania, motywacją do podjęcia szkolenia oraz predyspozycjami do wykonywania zawodu pomocowego,
  • po zakwalifikowaniu się na Studium Pomocy Psychologicznej kandydat potwierdza rozpoczęcie szkolenia bezzwrotnym wpisowym w wysokości jednej raty za szkolenie,
  • zjazdy szkoleniowe odbywają się raz w miesiącu: w piątki i w soboty w godzinach 9.00 – 17.30 (z  przerwą obiadową), ostatni zjazd jest 3-dniowy (piątek – sobota – niedziela),
  • grupa szkoleniowa liczy od 10 do 20 osób,
  • warunkiem ukończenia szkolenia jest uczestnictwo w zajęciach, uczestnictwo w treningu self-experience oraz zaliczenie Treningu Umiejętności Praktycznych potwierdzonego zaświadczeniem przesłanym do organizatorów.

W skład kosztów szkolenia wchodzą:

  • udział w zajęciach teoretyczno-warsztatowych,
  • udział w treningu self-experience – bez noclegu i wyżywienia,
  • udział w superwizji, która pozwala przyjrzeć się własnej pracy uczestników w zakresie pomocy psychologicznej oraz w trakcie treningu umiejętności praktycznych.

Dokument:

Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia Studium Pomocy Psychologicznej oraz zaświadczenie uczestnictwa w treningu self-experience.

Cennik:

Rozmowa kwalifikacyjna – 300 zł, płatna najpóźniej dzień przed rozmową.
Wpisowe – 2000 zł (należy wnieść nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji o przyjęciu do SPP). Niedokonanie tej wpłaty powoduje skreślenie z listy kandydatów. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Uczestnik Studium Pomocy Psychologicznej zobowiązuje się uiścić opłatę za studium w całości przed rozpoczęciem lub, w przypadku wybraniu płatności na raty, według następującego harmonogramu:

I rata – 1500 zł – nie później niż 5 dni roboczych przed pierwszym zjazdem;
II rata – 1500 zł – nie później niż 5 dni roboczych przed drugim zjazdem;
III rata – 1500 zł – nie później niż 5 dni roboczych przed trzecim zjazdem;

Opłata za trening self-experience – 1500 zł – nie później niż 5 dni roboczych rozpoczęciem treningu. Opłata nie obejmuje noclegu i wyżywienia.

Razem:

2000 zł wpisowe + 4500 zł (3 raty x 1500 zł) + 1500 zł (trening self-experience)= 8000 zł

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (www.spch.pl).

***

Zapraszamy również do udziału w szkoleniu uzupełniającym dla psychoterapeutów niepsychologów, organizowanym przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich:

Studium Pomocy Psychologicznej otwiera zapisy

CZYTAJ TAKŻE: Jak łączyć zdrowie psychiczne z duchowym? Chrześcijańscy psychologowie zapraszają na szkolenie

OGLĄDAJ TAKŻE: