Rodzice wcześniaków z dłuższym urlopem macierzyńskim? Ministerstwo zapowiada

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o projekcie ustawy, który w przyszłości ma wydłużyć urlop macierzyński w sytuacji, gdy dziecko urodzi się jako wcześniak lub wymaga dłuższego pobytu w szpitalu. Minister Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że to spełnienie obietnicy o złożeniu projektu ustawy przed Dniem Matki.

Założenia projektu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaprezentowała podczas piątkowego spotkania ze stroną społeczną – rodzicami wcześniaków oraz przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia Razem dla Wcześniaków w filii Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie.

Co jest w projekcie ustawy?

Wprowadzany dodatkowy urlop macierzyński będzie

 • wykorzystywany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim przez pracowników rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych oraz pracowników –rodziców dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających hospitalizacji,
 • fakultatywny,
 • udzielany na wniosek,
 • wykorzystywany w jednej części,
 • projektowane regulacje będą stosowane odpowiednio do rodziców przysposabiających dziecko i rodzin zastępczych.

Zasiłek za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił 100 proc. podstawy zasiłku.

Dla kogo dodatkowy urlop?

Uprawnionymi do dodatkowego urlopu macierzyńskiego będą:

 • pracownicy-rodzice dzieci urodzonych przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000g,
 • pracownicy-rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 28 tygodnia ciąży a przed ukończeniem 36 tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g oraz
 • pracownicy-rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 36 tygodnia ciąży, których dziecko będzie wymagało hospitalizacji od 5 dnia od dnia porodu do upływu 8 tygodnia po porodzie. Wówczas dodatkowy urlop macierzyński będzie przysługiwał w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5 dnia po porodzie do upływu 8 tygodnia po porodzie pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu będzie wynosił przynajmniej 2 kolejne dni w okresie od 5 do 28 dnia po porodzie.

Co ważne, urlop ma przysługiwać matkom lub ojcom, a także prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym czy adopcyjnym.

8 czy 15 tygodni?

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 albo do 15 tygodni, w zależności od okresu hospitalizacji dziecka, tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko lub masy urodzeniowej dziecka.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił dla:

 • pracowników-rodziców dzieci urodzonych przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000g dodatkowy urlop macierzyński będzie uzależniony od okresu hospitalizacji dziecka w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 15 tygodnia po porodzie  – maksymalnie 15 tygodni,
 • pracowników-rodziców dziecka urodzonego po ukończeniu 28 tygodnia ciąży a przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000g w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8 tygodnia po porodzie – maksymalnie 8 tygodni,
 • pracowników-rodziców, których dziecko urodziło się po ukończeniu 36 tygodnia ciąży i będzie wymagało hospitalizacji od 5 dnia od dnia porodu do upływu 8 tygodnia po porodzie, dodatkowy urlop macierzyński będzie przysługiwał w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5 dnia po porodzie do upływu 8 tygodnia po porodzie pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu będzie wynosił przynajmniej 2 kolejne dni w okresie od 5 do 28 dnia po porodzie.  Zatem, żeby pracownik mógł mieć prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego dziecko musi być hospitalizowane w okresie od 5 do 28 dnia po porodzie przynajmniej przez 2 kolejne dni. Jeżeli hospitalizacja nastąpi 29 dnia od porodu, a dziecko wyszło ze szpitala po 3 dniach od porodu, pracownik nie będzie miał prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 

Przy ustalaniu wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego okresy pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8 tygodnia lub 15 tygodnia po porodzie będą się sumowały, a niepełny tydzień zostanie zaokrąglony w górę do pełnego tygodnia. Regulacja ta uwzględnia przerwy pomiędzy kolejnymi hospitalizacjami dziecka.

Co z urlopami dla rodziców-mundurowych?

Aby zapewnić wszystkim, również funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, Funkcjonariuszom Policji, Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, żołnierzom zawodowym, nauczycielom, rolnikom prawa do dodatkowego uprawnienia rodzicielskiego oraz zapewnić możliwość dostosowania regulacji pozostających we właściwości innych Ministrów, skierowana została prośba o przekazanie zmian w swoich ustawach, dostosowujących do projektowanych zmian.

W związku z tym projektowana ustawa została rozszerzona również o zmiany w pragmatykach służbowych.

źródło: gov.pl

OGLĄDAJ TAKŻE:

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji