Sąsiedzka pomoc, mieszkania wspomagane i opieka wytchnieniowa. Nowe przepisy o pomocy społecznej weszły w życie

1 listopada weszła w życie znowelizowana ustawa o pomocy społecznej, która wprowadza m.in. usługi sąsiedzkie oraz usługi wsparcia krótkoterminowego.

Najważniejszym rozwiązaniem, jakie wprowadzają nowe przepisy, jest wdrożenie tzw. usług sąsiedzkich oraz usług wsparcia krótkoterminowego. Usługi sąsiedzkie obejmować będą pomoc potrzebującym w najprostszych czynnościach (np. zrobienie zakupów, posprzątanie mieszkania, przypilnowanie osoby starszej, by przyjęła leki). Zlecane przez gminę usługi sąsiedzkie realizowane będą w oparciu o bazę lokalnie działających NGO’sów i wolontariuszy.

Usługi pobytu krótkoterminowego (w formie dziennej bądź całodobowej) dla osób niesamodzielnych w ramach opieki wytchnieniowej będą realizowane przez DPS-y. Środki na ich realizację pochodzić mają z budżetów samorządowych oraz (częściowo) z Korpusu Wsparcia Seniorów, a sama opieka odbywać się będzie w wydzielonych i odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach z wykorzystaniem wydzielonego personelu.

Opieka krótkoterminowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób zależnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługi te mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osób niesamodzielnych w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli czasowo wykonywać swoich obowiązków (np. z powodu choroby).

Kolejną zmianą, jaką przyniosła nowelizacja, jest zamiana mieszkań chronionych w mieszkania treningowe oraz mieszkania wspomagane. Mieszkania te będą dedykowane osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność czy chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W codziennym funkcjonowaniu osoby te będą wspierane przez wyznaczonych asystentów.

Szczegółowe informacje o zmianach wprowadzanych przez nowe przepisy można znaleźć TUTAJ.

CZYTAJ TAKŻE: Specjalne ośrodki, stałe dyżury i silna profilaktyka. Poznaliśmy założenia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej

OGLĄDAJ TAKŻE: