Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce zapewnić dodatkowe wsparcie rodzinom zastępczym

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z proponowanymi zmianami, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz pełniące funkcję rodziny zastępczej zawodowej otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe w postaci dodatków do wynagrodzeń w wysokości 1 tys. zł.

Rząd planuje również znaczące zwiększenie środków przeznaczonych na wsparcie samorządów w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W roku 2024 środki Funduszu Pracy zostaną zwiększone z 40 mln zł do 62,5 mln zł. Te dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Dodatkowe wsparcie dla rodzin zastępczych

Szczegółowe zasady dofinansowania zostaną określone w ramach programu rządowego, a rząd przewiduje, że dodatki w wysokości 1 tys. zł brutto będą wypłacane od 1 lipca 2024 roku. Inicjatywę przedłożyła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Osoby sprawujące profesjonalnie rodzinną pieczę zastępczą w formach zawodowej rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka zapewniają ochronę dzieciom pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom, które dla własnego bezpieczeństwa muszą być odebrane z rodzin biologicznych. Wspierając je, pomagamy stworzyć dzieciom warunki opieki i wychowania najbardziej zbliżone do domu rodzinnego. – podkreśla minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów obejmie blisko 3 tys. osób, w tym około 2,1 tys. rodziny zastępcze zawodowe, z czego około 360 pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz około 250 specjalistycznych rodzin zastępczych. Dodatkowo wsparcie otrzyma około 800 osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Naszym celem jest dobro dzieci, dobro każdego dziecka, dobro rodzin, które otaczają te dzieci opieką i dobro systemu pieczy zastępczej tak ważnego, a tak zaniedbanego przez ostatnie lata – mówiła wówczas minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Rada Ministrów przyjęła również projekt ustawy wspierający pracowników placówek opiekuńczych. Inicjatywa, przedstawiona przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej, ma umożliwić wsparcie pracowników systemu pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczych. Program ten obejmie asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej oraz inne kluczowe role. Projekt wprowadza wsparcie finansowe dla osób pracujących w tych obszarach na podstawie umowy o pracę.

źródło: gov.pl

OGLĄDAJ TAKŻE:

https://www.facebook.com/events/1717038125371725
https://pomagam.pl/afirmacjaextra

CZYTAJ TAKŻE: Zapraszamy na Narodowy Marsz Życia 2024!

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji