[TYLKO U NAS] Żonglowanie wolnością. Przegląd zmian traktatowych Unii Europejskiej!

Słowo gender występuje tu 17 razy, częściej niż demokracja (11 razy) w różnych jej odmianach. Rodzina? 4 (słownie: cztery) razy, w kontekście prawa rodzinnego o międzynarodowych skutkach. W tle „spinelloza”, „zbrodnie ekologiczne”, radykalne pozbawianie suwerenności poszczególnych krajów i coraz bardziej imperialistyczne i totalitarne zapędy. Tyle w praktyce oznacza niewinne hasło „federalizacja UE” i 245 poprawek traktatowych.

„Gender” zamiast słów „kobieta” i „mężczyzna”, handel i rynek podporządkowany redukcji globalnego ocieplenia czy możliwość ingerowania nawet w polskie szkoły i edukację seksualną – to tylko wierzchołek góry lodowej. Rezygnacja z zasady jednomyślności w Radzie UE dotyczy 65 obszarów. Poznaj możliwe skutki tych zmian dla przysłowiowegoo Kowalskiego i jego rodziny. Zbliżające się wybory do Europarlamentu (i samorządowe w Polsce) to gra o najwyższą stawkę: o przetrwanie naszej cywilizacji! Zobacz nasz przegląd i tłumaczenie proponowanych zmian ustrojowych UE!

Oto przegląd zmian traktatowych w Unii Europejskiej w punktach i z cytatami, które powinniśmy koniecznie poznać, a które nabierają szczególnie istotnego znaczenia w obliczu tegorocznych wyborów do Europarlamentu (9 czerwca). Zwłaszcza, że na stronie UE nie są one dostępne w języku polskim. W lesie opinii i komentarzy bardzo brakowało mi tego typu analizy i syntezy zarazem, opartej na tzw. konkretach. Zamieszczam także linki do omawianych procedur i dokumentów.

CZYTAJ TAKŻE: Wesprzyj nasz nowy projekt. Zapraszamy na kanał Afirmacja Extra

Trzy obsesje

W projektowanych zmianach dają się zauważyć trzy polityczne obsesje: w obszarze ograniczania decyzyjności poszczególnych krajów, w zakresie używania pojęcia „gender” zastępującego słowa: „mężczyzna i kobieta” oraz w obszarze ekologii, czasem przyjmującej postać posthumanizmu, gdzie prawa prawa zwierząt i środowiska są zrównywane z prawami ludzi (oczywiście dobrze jest chronić środowisko, ale tu prawa człowieka są wręcz równoważone przez prawa zwierząt). Nawet ekonomia zostaje podporządkowana utopijnej zeroemisyjności.

Najbliższe wybory do Europarlamentu toczą się o najwyższą stawkę: niepodległości Polski, rodziny i cywilizacji.

Aby unaocznić, w jakim kierunku zmierzamy, postanowiłam przygotować dla Państwa niniejszy hasłowy przegląd proponowanych zmian traktatowych w UE. Z wielu innych naszych publikacji wiecie już Państwo, że nowa, skrajnie lewicowa Unia Europejska na wielu frontach występuje przeciw tradycyjnie pojmowanej rodzinie, płci i seksualności oraz godności człowieka od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Nie jest też zainteresowana tożsamością narodową, co najwyżej promuje tożsamość regionalną i kulturową. Czyli możesz być Kaszubem, pochodzić z Mazowsza, ale nie powinieneś być Polakiem.

Uwaga techniczna: poniżej prezentujemy linki i cytaty odnoszące się do poszczególnych zmian. Przypomnienie trybu pracy nad samymi zmianami traktatowymi zawierają pkt. 41-44 w dokumencie zmian traktatowych (pierwszy LINK) (ścieżka: Rada Europy i Komisja Europejska, a następnie parlamenty i rządy krajów członkowskich).

LINK do tekstu zmian traktatowych uzupełnionego o propozycje Parlamentu Europejskiego z datą 23.11.2023

LINK do procedury zmian traktatowych na stronie UE

Omówienie zmian traktatowych na stronie Ordo Iuris oraz przez Jacka Wł. Bartyzela

LINK do wszystkich traktatów Unii Europejskiej, w tym do tekstu ujednoliconego po ostatnim Traktacie Lizbońskim

 1. Komunistyczny i radykalny „Manifest z Ventotene” – w samej inwokacji i to na drugim miejscu (s.1).

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając Manifest z Ventotene… (LINK do dokumentu na stronie UE).

The European Parliament,

– having regard to Article 48 of the Treaty on European Union,

– having regard to the Manifesto of Ventotene

Kim był Altiero Spinelli, jeden z głównych autorów Manifestu z Ventotene (1941 r.), który na stronie UE jest nazywany federalistą (UE) oraz antyfaszystą i który wypowiadał się przeciwko „ideologii niepodległości narodowej”? O tym możecie przeczytać w kolejnym naszym artykule TUTAJ. Wszyscy sprawozdawcy/autorzy zmian traktatowych: Guy Verhofstadt, Sven Simon, Gabriele Bischoff, Daniel Freund, Helmut Scholz należą do Grupy Spinellego w Parlamencie UE, gdzie przyznają się do sympatii federalistycznych.

CZYTAJ TAKŻE: Superpaństwo? A może huczny upadek? Co czeka Unię Europejską?

 1. Przewrót instytucjonalny i wzmocnienie instytucji UE.

Celem zmian jest wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego (pkt 5), Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (pkt 16-20, por. dalej) oraz pozbawianie prawa głosu w konkretnych sprawach poszczególnych krajów (pkt 4). Zmianie ulegają mechanizmy kontroli subsydiarności (żółta i zielona karta, pkt 16 i 17). Komisja Europejska opisana zostaje jako „Egzekutywa”, prezydent Komisji może dobierać sobie współpracowników na zasadach partyjnych (pkt 6). Nawet zmiany w traktatach unijnych są podejmowane w Parlamencie UE większością głosów (poprawka 62 do art. 48 Traktatów). Rezygnacja z zasady jednomyślności w Radzie UE dotyczy 65 obszarów.

Dąży się do zwiększenia liczby obszarów, gdzie decyduje głosowanie, w którym mogą być niebrane pod uwagę głosy wszystkich państw i gdzie decyduje głosowanie większością kwalifikowaną (QMV) oraz zwykłą procedurą legislacyjną (OLP).

Increasing the number of areas where actions are decided by qualified majority voting (QMV) and through the ordinary legislative procedure (OLP) – pkt 4.

Parlament Europejski może odtąd wprowadzić, zmienić lub uchylić prawo Unii (introduce, amend, or repeal Union law – pkt 5 proponowanych zmian), w zamian oferuje się publiczne konsultacje i ogólne wzmocnienie roli partnerów społecznych, cokolwiek to znaczy (pkt 8, 11, 12).

Proponuje się, aby umożliwić przewodniczącemu Komisji wybór członków w oparciu o preferencje polityczne, przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi geograficznej i demograficznej; wzywa się do zmiany nazwy Komisji Europejskiej na Europejską Egzekutywę (organ wykonawczy); pkt 6.

Proposes to enable the Commission President to choose its members based on political preferences, whilst ensuring geographic and demographic balance; calls for the renaming of the European Commission as the European Executive.

 1. Superkompetencje dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (pkt 16-20), m.in.:

Proponuje się wzmocnienie i zreformowanie procedury określonej w art. 7 TUE w odniesieniu do: ochrony praworządności poprzez położenie kresu jednomyślności, wprowadzenie jasnych ram czasowych oraz uczynienie Trybunału Sprawiedliwości arbitrem w sprawach naruszeń.

Proposes to strengthen and reform the procedure in Article 7 TEU with regard to the protection of the rule of law by ending unanimity, introducing a clear timeframe, and by making the Court of Justice the arbiter of violations (pkt 18).

Wprowadza się prawo mniejszości (a minority right in Parliament, pkt 20).

CZYTAJ TAKŻE: Niemcy odbudowują imperium? Prof. Kucharczyk ujawnia plany naszych zachodnich sąsiadów

 1. Nowe (!) leżące wyłącznie w gestii UE obszary europejskie, jak środowisko, bioróżnorodność i zmiany klimatu (pkt. 13) oraz nowe kompetencje UE dzielone między UE i kraje członkowskie, jak zdrowie publiczne (w tym zagrożenia międzynarodowe dla zdrowia, por. nasz pkt 13), edukacja, ochrona obywatelska, przemysł (pkt. 14) oraz pogłębienie współpracy w już uwspólnionych częściowo dziedzinach, jak sprawy zagraniczne, sprawy bezpieczeństwa, sprawiedliwości, energia i infrastruktura graniczna oraz polityka na granicach Unii (pkt 15 i poprawka 72). W „ciekawy” sposób uzupełniono obszar już współdzielony, jakim jest „środowisko”:

e) sprawy zdrowia publicznego, w szczególności ochrona i poprawa zdrowia człowieka, w szczególności transgraniczne zagrożenia zdrowia, w tym powszechny i ​​pełny dostęp do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw do niego, a także podejście „Jedno zdrowie” (poprawka 70 do art. 4 par.2 e).

(e) public health matters, in particular the protection and improvement of human health, especially cross-border health threats, including universal and full access to sexual and reproductive health and rights, and the One-Health approach.

 1. Wspólna armia i polityka obronna.

Wzywa się do utworzenia unii obronnej obejmującej jednostki wojskowe, stałą zdolność szybkiego rozmieszczania pod dowództwem operacyjnym Unii; proponuje się wspólne zamówienia i rozwój uzbrojenia, które będą finansowane przez Unię za pośrednictwem specjalnego budżetu objętego współdecyzją i kontrolą parlamentarną i proponuje się, aby odpowiednio dostosować kompetencje Europejskiej Agencji Obrony (pkt 22).

Calls for the establishment of a defence union including military units, a permanent rapid deployment capacity, under the operational command of the Union; proposes that joint procurement and the development of armaments be financed by the Union through a dedicated budget under parliamentary co-decision and scrutiny and proposes that the competences of the European Defence Agency be adjusted accordingly.

CZYTAJ TAKŻE: “Lektury domowe”: Czasu może być niewiele. Jak uchronić Polskę od konfliktu z Rosją?

 1. „Karta społecznego postępu” dodana do traktatów. Ale kto oceniałby ten społeczny postęp (za cenę prawdopodobnie aborcji, tranzycji, tzw. „małżeństw jednopłciowych” itp.)?

Ponawia się swój apel o załączenie protokołu postępu społecznego do Traktatów (pkt 26).

Reiterates its call for a social progress protocol to be annexed to the Treaties.

 1. Wtrącanie się w edukację. Wspólne standardy dla edukacji i szkolenia zawodowego (obszar wspólny pod auspicjami Unii, por. pkt 4). Edukacja nie wspiera narodowej kultury i dziedzictwa.

Wzywa się Unię do opracowania wspólnych celów i standardów edukacji, która promuje wartości demokratyczne i praworządność, a także kompetencje cyfrowe i gospodarcze; wzywa się ponadto Unię do promowania współpracy i spójności systemów placówek oświatowych przy jednoczesnym zagwarantowaniu tradycji kulturowych i różnorodność regionalnej (pkt 27).

Calls for the Union to develop common objectives and standards for an education that promotes democratic values and the rule of law, as well as digital and economic literacy; calls further for the Union to promote cooperation and coherence between educational establishments systems while guaranteeing the cultural traditions and regional diversity.

 1. W handlu i inwestycjach liczą się na równi prawa człowieka i praworządność oraz demokracja i zrównoważony rozwój, które są w dodatku monitorowane (pkt 29) oraz bezpieczeństwo ekonomiczne i bezpieczeństwo inwestycji. Europejski rynek ma także chronić bioróżnorodność i przeciwdziałać ociepleniu klimatu (m.in. poprawka 4).

Unia, zgodnie ze swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi, podejmuje wysiłki na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury na świecie i przestrzega celu, jakim jest zrównoważenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w całej Unii, aby osiągnąć ujemne emisje (poprawka 159 do art.191 Traktatów).

The Union shall, in line with its international obligations, pursue efforts to limit the global temperature increase and adhere to the objective of balancing Union-wide greenhouse gas emissions and removals to achieve negative emissions.

(…) w celu osiągnięcia systemu energetycznego opartego na efektywności energetycznej i energiach odnawialnych (poprawka 164 do art.194 Traktatów).

(…) in order to achieve an energy system based on energy efficiency and renewable energies.

Wspólna polityka handlowa prowadzona jest w kontekście zasad i celów działań zewnętrznych Unii, a także jej celu, jakim jest neutralność klimatyczna (poprawka 170 do art. 207 Traktatów).

The common commercial policy shall be conducted in the context of the principles and objectives of the Union’s external action, as well as its climate-neutrality objective.

CZYTAJ TAKŻE: Agenda ONZ, równość płci i ekologizm na ŚDM? Dramatyczny list polskich rodziców do biskupów Lizbony

 1. Nacisk na antydyskryminację i rozszerzenie jej katalogu i sprawstwa UE w tym obszarze.

Niedyskryminacja

Proponuje się rozszerzenie ochrony przed dyskryminacją na płeć gender, pochodzenie społeczne, język, poglądy polityczne i przynależność do mniejszości narodowej oraz wprowadzenia OLP na rzecz ustawodawstwa w zakresie niedyskryminacji; proponuje zastąpić w Traktatach sformułowanie „równość mężczyzn i kobiet” sformułowaniem: „równość płci gender”; podkreśla, że ​​instytucje Unii i ich organy zarządzające i doradcze muszą mieć niedyskryminacyjny skład i proces ich powstawania oraz odzwierciedla równość płci gender i różnorodność społeczeństwa (pkt 30).

Non-Discrimination

Proposes to expand non-discrimination protections to gender, social origin, language, political opinion and membership of a national minority and to introduce OLP for nondiscrimination legislation; proposes to replace ‘the equality of men and women’ by ‘gender equality’ throughout the Treaties; underlines that the Union’s institutions and their governing and consultative bodies must be composed in a non-discriminatory manner and reflect gender equality and diversity of society.

 1. Unia za bioróżnorodnością i doktryną „jednego zdrowia” („one health”) w przypadku zwierząt i ludzi, a przeciwko ociepleniu klimatu i „przekraczaniu limitów planety”, z czym musi pozostać w zgodzie polityka energetyczna na zasadach unii energetycznej oparta na źródłach odnawialnych (pkt 32 i 33) – odtąd obszar pogłębionej współpracy (por. 4).
 1. Nowe uprawnienia dla Europolu i nowy urząd Prokuratora Europejskiego. Przestępstwa ekologiczne i gender.

Proponuje się, aby Europol otrzymał dodatkowe kompetencje podlegające kontroli parlamentarnej; sugeruje się dodanie przestępstw przemocy ze względu na płeć gender i przestępstw przeciwko środowisku jako przestępstw spełniające kryteria art. 83 ust. 1 TFUE (przestępstwa unijne); wzywa się do funkcjonowania Prokuratury Europejskiej, która ma być regulowana przez OLP (Propozycja w ramach działu: Przestrzeń Wolności, Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa / Area of Freedom, Justice and Security, pkt 34).

Proposes that Europol receive additional competences subject to parliamentary scrutiny; suggests that gender-based violence and environmental crime be added as areas of crime that meet the criteria of Article 83(1) TFEU (Union crimes); calls for the functioning of the European Public Prosecutor’s Office to be governed by the OLP.

 1. Zawiła polityka imigracyjna („wzmocnienie”; równoważenie skuteczności imigracji, reguł bezpieczeństwa, rynku pracy i praw obywateli krajów trzecich oraz wspólne [?] standardy wiz i rezydencji) – pkt. 35 i 36.

Proponuje się wzmocnienie wspólnej polityki imigracyjnej Unii poprzez przyjęcie odpowiednich i niezbędnych środków w celu zapewnienia skutecznego monitorowania, zabezpieczania i skutecznej kontroli granic zewnętrznych Unii oraz aby w unijnej polityce migracyjnej uwzględnić stabilność gospodarczą i społeczną Państw Członkowskich, zdolność do odpowiedzi na zapotrzebowania na danym rynku pracy, a także skuteczne zarządzanie migracją, biorąc pod uwagę sprawiedliwe traktowanie obywateli państw trzecich (pkt 36).

Proposes that the Union’s common immigration policy be strengthened by taking appropriate and necessary measures to ensure the efficient monitoring, securing and effective control of the Union’s external borders and for the Union’s migration policy to take into account the economic and social stability of Member States, the ability to meet labour demands of the single market, as well as the efficient management of migration, taking into account the fair treatment of third country nationals.

CZYTAJ TAKŻE: Krajem migracyjnym jesteśmy już. Felieton Tomasza Rowińskiego

 1. Wspólna polityka pandemiczna i w sprawie zagrożeń zdrowotnych (pkt 37 i 38).

Sugeruje się, aby Unia ustaliła wspólne wskaźniki dla systemów opieki zdrowotnej; proponuje się, aby Unia podejmowała środki w celu wczesnego powiadamiania, monitorowania i kontroli poważnych przypadków transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, w szczególności w przypadku pandemii, bez powstrzymywania Państw członkowskich od utrzymywania lub przyjmowania wzmocnionych środków ochronnych, jeżeli są one konieczne.

Suggests that the Union set common indicators for healthcare systems; proposes that the Union take measures for the early notification, monitoring and control of serious crossborder threats to health, in particular in the event of pandemics, without preventing Member States from maintaining or adopting reinforced protective measures where these are imperative.

 1. Zdrowie reprodukcyjne i seksualne, czyli m.in. aborcja i permisywna edukacja seksualna, dopisane także do Karty Praw Podstawowych.

(…) środki ustalające wspólne wskaźniki dotyczące powszechnego i równego dostępu do niedrogich i wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej, w tym praw i zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego (poprawka149 do art. 168 4.c Traktatów).

(…) measures setting common indicators on universal and equal access to affordable and high-quality health care services, including sexual and reproductive health and rights.

2a. Każdy ma prawo do autonomii cielesnej, do swobodnego, świadomego, pełnego i powszechnego dostępu do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz do praw w tym zakresie, a także do wszystkich powiązanych usług opieki zdrowotnej, bez dyskryminacji, w tym dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji (poprawka 245 do art.3 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej).

2a. Everyone has the right to bodily autonomy, to free, informed, full and universal access to sexual and reproductive health and rights, and to all related healthcare services without discrimination, including the access to safe and legal abortion.

Tego typu “prawa” mają być także promowane w ramach edukacji:

5a. Unia chroni i promuje dostęp do bezpłatnej i powszechnej edukacji szkolnej, wolność akademicką oraz instytucjonalne i indywidualne prawa człowieka, takie, jak określone w Karcie Podstawowej Prawa Unii Europejskiej (poprawka 8 do art. 3 Traktatów).

5a. The Union shall protect and promote access to free and universal schooling, institutional and individual academic freedom and human rights, as defined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union (Por. także poprawka 70 dotycząca obszarów współdzielonych i naszego pkt 4).

 1. Banały o współpracy naukowej i wolności nauki. Wspólna polityka przestrzeni [kosmicznej] – pkt 39 i 40.

CZYTAJ TAKŻE: Konwencja stambulska nie chroni przed przemocą. Przyjmijmy konwencję praw rodziny!

ROZPORZĄDZENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Unia Europejska jako Wielki Brat, który nadzoruje „posłuszeństwo” swoich członków i używa dyscypliny.

Jeżeli Komisja uzna, że ​​państwo członkowskie uchybiło zobowiązaniom wynikającym z Traktatów, wydaje uzasadnioną opinię w tej sprawie w terminie 12 miesięcy od umożliwienia danemu państwu przedstawienia uwag (poprawka 197 do art.258 Traktatów).

If the Commission considers that a Member State has failed to fulfil an obligation under the Treaties, it shall deliver a reasoned opinion on the matter within 12 months after giving the State concerned the opportunity to submit its observations.

Jeżeli dane państwo nie zastosuje się do tego z opinią w terminie 12 miesięcy, Komisja przedstawia sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (poprawka 198 do art. 258 Traktatów).

If the State concerned does not comply with the opinion within that period of 12 months, the Commission shall bring the matter before the Court of Justice of the European Union.

 1. Unia Europejska przyznaje sobie „nadzwyczajne uprawnienia” w razie nieprzewidywalnych zagrożeń, do których wdrożenia wystarczy większość głosów.

W sytuacjach nadzwyczajnych mających wpływ na Unię Europejską lub jedno lub więcej Państw Członkowskich, Parlament i Rada Europy mogą przyznać nadzwyczajne uprawnienia Komisji, w tym te, które pozwolą zmobilizować wszystkie niezbędne instrumenty. W razie tego domniemanego zagrożenia Parlament Europejski działa na podstawie większości głosów swoich członków i w sprawie propozycji Parlamentu Europejskiego lub Komisji Rada powinna działać na podstawie większości kwalifikowanej [głosów] (poprawka 186 do Art. 222 Traktatów Unii Europejskiej odnoszącego się do solidarności członków UE).

In the event of an emergency affecting the European Union or one or more Member States, the European Parliament and the Council may grant the Commission extraordinary powers, including those to enable it to mobilise all necessary instruments. In order for an emergency to be declared, the European Parliament shall act by a majority of its component members and the Council shall act by a qualified majority, on a proposal from the European Parliament or the Commission.

 1. Euro staje się walutą Unii Europejskiej.

Walutą Unii jest euro (poprawka 7 do art. 3 par. 4 Traktatów).

The currency of the Union is the euro.

Powyższe stwierdzenie na mocy już istniejących Traktatów uprawnia do prowadzenia polityki monetarnej i „wyłącznych konkluzji” w zakresie aktów wykonawczych i prawnych w tym obszarze.

CZYTAJ TAKŻE: Gotówka oznacza wolność, dlatego warto jej bronić

 1. Akcent na antydyskryminację. Wszystkie instytucje Unii Europejskiej mają odzwierciedlać „równość genderową”, która zastępuje „równość kobiet i mężczyzn”.

JEST (jako przykład):

Parlament Europejski i Rada Europy (…) przyjmują środki zapewniające stosowanie zasad równości możliwości i równość płci gender w sprawach zatrudnienia i zawodu (poprawka 141 do art. 157 traktatów UE).

The European Parliament and the Council (…) shall adopt measures to ensure the application of the principles of equal opportunities and gender equality in matters of employment and occupation.

BYŁO:

Parlament Europejski i Rada Europy (…) przyjmują środki zapewniające zasady równości szans i równego traktowania mężczyzn i kobiet.

The European Parliament and the Council (…)shall adopt measures to ensure the application of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women.

 1. Wspomniane „gender” pojawia się w całej okazałości i różnorodności.

(…) w celu ułatwienia niedostatecznie reprezentowanym płciom gender w całej ich różnorodności, w realizowaniu aktywności zawodowej lub zapobieganiu lub rekompensowaniu niedogodności w karierze zawodowej (poprawka 142 dotycząca art. 157 traktatów UE).

(…) in order to make it easier for underrepresented genders in all their diversity to pursue a vocational activity or to prevent or compensate for disadvantages in professional careers.

 1. Wymuszanie równości: gender we wszystkich instytucjach unijnych.

4a. Instytucje Unii i jej organy zarządzające i doradcze powinny być komponowane w sposób niedyskryminujący i powinny odzwierciedlać równość płci gender i różnorodność społeczeństwa (poprawka 20 dotycząca art. 13 traktatów UE, nowy punkt 4a).

4a. The Union’s institutions and its governing and consultative bodies shall be composed in a non-discriminatory manner and shall reflect gender equality and the diversity of society.

CZYTAJ TAKŻE: [NASZ NEWS] 30 lat bez płci? WHO dyktuje, a Ministerstwo Zdrowia kwituje

 1. Nowość! Promocja gender (np. na rynku pracy!).

(…) promowanie równości płci gender z względu na możliwości na rynku pracy i leczenie w pracy (poprawka 133 do art. 153 Traktatów UE).

(…) the promotion of gender equality with regard to labour market opportunities and treatment at work.

 1. Nowość! „Dobro zwierząt” tak samo ważne jak dobro ludzi (+zbrodnia/przestępstwo ekologiczne).

Działanie Unii, które uzupełnia polityki krajowe (…) zgodnie ze zintegrowanym, ujednoliconym podejściem w celu zrównoważenia i optymalizacji zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska (poprawka 147 do art. 168 Traktatów UE).

Union action, which shall complement national policies (…) in line with an integrated, unified approach in order to balance and optimise the health of people, animals and the environment.

b) środki w dziedzinie weterynarii, dobrostanu zwierząt i fitosanitarne, których bezpośrednim celem jest ochrona zdrowia publicznego (poprawka 148 do art. 168 4b traktatów UE).

(b) measures in the veterinary, animal welfare and phytosanitary fields which have as their direct objective the protection of public health.

(…) przestępstwo środowiskowe /„environmental crime” (Przestrzeń Wolności, Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa /Area of Freedom, Justice and Security, pkt 34).

CZYTAJ TAKŻE: Wspieranie rodzin zamiast destabilizacji. Mocny apel francuskiego polityka

 1. Unia Europejska a podatki i referendum europejskie – usunięte czy nie?

W stosunku do pierwotnej wersji zmian traktatowych przed dyskusją w Parlamencie Europejskim usunięto wprost występujące propozycje ogólnoeuropejskiego referendum (poprzednio poprawka 20) oraz możliwość wprowadzenia pośrednich i bezpośrednich unijnych podatków (poprzednio poprawka 131). Powstaje jednak pytanie, na ile usunięto te propozycje w sposób skuteczny, skoro pozostawiono propozycje ogólne, jak np. możliwość:

(…) regulacji lub przepisów administracyjnych Państw członkowskich, które mają bezpośredni wpływ na ustabilizowanie lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

(…) regulations or administrative provisions of the Member States as directly affect the establishment or functioning of the internal market (obecna poprawka 113 do art. 115 Traktatów UE).

Powstaje także pytanie, czy Unia, już na mocy obowiązujących traktatów, ma takie możliwości kreowania własnych podatków?

Co do referendum, pozostawiono zaś zapis ogólny:

(…) wzywa się do wzmocnienia instrumentów udziału obywateli w procesie podejmowania decyzji w UEw ramach demokracji przedstawicielskiej (pkt 12).

Calls for the strengthening of instruments for citizens’ participation in the EU decisionmaking process within the framework of representative democracy.

***

Wszystkie karty na stół. Cel: likwidacja m.in. Polski

Czy stworzony przez lewicę zdecydowanie obecnie dominującą w UE powyższy ideologiczny projekt Unii Europejskiej przetrwa? Nawet jeśli poszczególne kraje nie zgodzą się na przytoczone wyżej rozwiązania, to ostentacyjne i bezpardonowe dążenie do realizacji tego typu zmian świadczy dobitnie o tym, że tak, jak postulował George Soros, wszystkie karty zostały właśnie wyłożone na stół. Przez elity UE, które dotychczas nieco się kryły, został wytypowany tylko jeden kierunek: radykalnej federalizacji Europy (czytaj: likwidacji m.in. Polski).

To kierunek całkowicie utopijny, wyznaczany wbrew nastrojom społeczeństw europejskich. Ani antyrodzinne eksperymenty społeczne Unii, ani sposób wdrażania zaproponowanych zmian, ani oderwanie od rzeczywistości elit unijnych (a czeka wiele nierozwiązanych problemów, jak np. biurokracja), ani skrajnie lewicowy przechył i brak deklarowanej równości czy wolności – nie wróżą nic dobrego. Federalizacja UE stała się niebezpiecznym, nowym dogmatem. Musimy zintensyfikować wysiłki społeczne, a przede wszystkim wywrzeć wpływ naszymi kartami do głosowania, aby wspierać unię współpracy, a nie unię „po trupach do celu”, po trupie Polski też.

Nasz marsz i wezwanie Przewodniczącego Episkopatu Polski

Gra toczy się naprawdę o najwyższą stawkę, o czym przypomina także Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z 19 lutego br. „Wyzwania, jakie przychodzą zarówno ze Wschodu, gdzie toczy się wojna, jak i z Zachodu, gdzie obserwujemy poważne zmiany kulturowe oraz dążenie do przekształcenia Unii Europejskiej w jedno państwo, stawiają dziś pytanie o niepodległość Polski” – napisał abp Stanisław Gądecki.

CZYTAJ TAKŻE: Zapraszamy na Narodowy Marsz Życia 2024!

OGLĄDAJ TAKŻE:

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji